جدول ۵ . تجزیه بهای اقلام کار ( آنالیز بها )

فایل اکسل جدول ۵ . تجزیه بهای اقلام کار ( آنالیز بها )

پیوست بخشنامه شماره ۴۹۵۱/۵۴- ۵۴۵۳/۱۰۲ مورخ ۷۷/۰۹/۰۹

ازآنجا که پیمانکاران باید قیمت پیشنهادی خود را برای انعقاد  قرارداد ، با توجه به این نوع  کار ، محل اجراء ، نرخ های متعارف روز و سایر شرایط موثر در قیمت تهیه و تسلیم نمایند و از طرفی ملاک انتخاب پیمانکار از طرف کارفرما ، در نظر گرفتن قیمتهای معقول و منطقی از این طریق تجزیه بهای توجیهی است ، این دستور العمل تهیه شده تا با توجه به نکات مندرج در آن نسبت به تکمیل جدول های پیوست از طرف مهندسان مشاور و پیمانکاران اقدام شود .

۱- مهندسان مشاور ، یا واحدهایی که مسولیت تهیه اسناد مناقصه را به عهده دارند پس از درج مقادیر کار در فهرست بها و برآورد هزینه اجرا، اطلاعات مربوط به برآورد را در جدول های ۱ تا ۴ پیوست این دستور العمل در محل های پیش بینی شده به ترتیب زیر درج نمایند :

۱-۱- ابتدا ردیف های فهرست بها یا فهرست بهای مورد عمل در برآورد هزینه اجرای کار ، به صورت مجموعه ای به ترتیب نزولی بهای کل ردیف با احتساب ضرایب فهرست بها به جزء ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه ، در جدول ۱ مرتب می شود .

یادآوری :بهای کل ردیف هایی که برای اجرای کامل یک قلم از کار به یکدیگر وابسته هستند ، مانند ردیفهای اضافه بها ، باید با بهای کل ردیف های اصلی جمع و با شماره و شرح ردیف ، در جدول ۱ وارد شوند .

۱-۱-۱- از جدول یا شده ردیف هایی که به ترتیب دارای بالاترین بهای کل هستند تعدادی انتخاب می شوند که در مجموع ، حداقل ۶۵ درصد مبلغ برآورد هزینه اجرای کار کورد نظر را شامل می شوند .

۱-۱-۲- ردیف های انتخاب شده به شرح بند ( ۱-۱-۱ ) به تفکیک رشته ( فهرست بها ) ترتیب فصل و ردیف در جدول ۲ درج می شوند .

۱-۲-اطلاعات مربوط به فصل های مورد عمل در برآورد ، توسط مهندس مشاور و اطلاعات متناظر مربوط به پیشنهاد ، توسط پیمانکار ( با توجه به توضیح زیر جداول ) به تفکیک در جدول ۳ درج می شود .

تبصره ) تعداد ردیفهایی مه باید از طرف پیمانکار برای آنها تجزیه بها تهیه شود ، در ستون نهم جدول ۳ از از طرف مهندس مشاور با توجه به اهمیت ردیف از نظر مبلغ آن در جدول ۲ مشخص شده تعیین می شود و پیمانکار یاید برای آن تعداد ردیف در هر فصل که ار نظر بهای کل ردیف بالاترین رقم را دارند طبق بند ۱-۴ این دستور العمل تجریه بها تهیه نمایند ، تعداد این ردیفها حداکثر ۴۰ است .

۱-۳- با استفاده از اطلاعات درج شده در جدول ۳ ، جدول ۴ متناسبا توسط مهندسان مشاور و پیمانکار تکمیل می گردد

۱-۴- برای تکمیل جدول ۵ باید نکات زیر رعایت شود :

۱-۴-۱- در ستون یهای واحد در قسمت مصالح ، نرخ مصالح در محل تامین آن درج می شود .

۱-۴-۲- در قسمت حمل ، هزینه های بارگیری مصالح ، حمل از تامین تا انبار کارگاه و بار اندازی درج می شود در مورد مصالحی که مشمول پرداخت هزینه حمل مازاد هستند و این ردیف در فصل دیگری قراردارد هزینه حمل مازاد ، در این قسمت وارد نشده ، و در جدول ۵ دیگری به طور جداگانه در ج خواهد گردید .

۲- پیمانکاران باید برای ردیفهایی که در جدول ۲ تعیین شده است . تجریه بهاتی اقلام کار را به روشی برای تهیه پیشنهاد قیمت خود به کار برده اند به شرح جدول ۵ تهیه نمایند در صورتی که پیمانکار در تجزیه بهای خود ، یک ردیف تجریه بها ، برای مجموعه ای از چند ردیف یک فصل تهیه نموده باشد ، درج آن درجدول ۵ به شرط آنکه شماره ردیفهای معادل آن از جداول ۲، در محلی که در جداول ۵ پیش بینی شده است درج شود ، بلامانع است اگر پیمانکار در روش تجزیه قیمت خود ، برای اقلامی از کار ، از نرخ های رایج کارگاهها برای هزینه تمام شده دستمزد یا ماشین آلات استفاده نماید ، انعکاس مبلغ جمع نیروی انسانی و جمع ماشین آلات در محل مربوط در جدول ۵ کافی است و نیازی به درج مقدار و بهای هر یک از عوامل نیروی انسانی یا ماشین آلات به تقکیک نیست ، ولی در مورد مصالح و حمل ، در تفکیکی و اقلام ضروری است.

۳- جدولهای تکمیل شده ۲ تا ۵ را باید به پیمانکار پیشنهاد دهنده مهر و امضاء کند و برای تسلیم به دستگاه اجرایی ، در پاکت « ب »  اسناد  مناقصه قراردهد پیشنهادهای فاقد جدولهای تکمیل شده ، مردود شناخته می شوند .

۴- تعیین برنده مناقصه بر مبنای آئین نامه تعیین برنده مناقصه و اصلاحات بعدی آن خواهد بود

و کمیسون مناقصه ، در اجرای ماده ۸ آیین نامه تعیین برنده مناقصه از مدارک موضوع این دستور العمل ، برای تعیین مناسبترین پیشنهاد استفاده می نماید .

۵- در مواردی که تصویب پیشنهاد قیمت به عهده مراجعی از قبیل شورای فنی استانها می باشد ، باید مدارک موضوع این دستور العمل برای کارهای مشمول ، ضمیمه درخواست دستگاه اجرایی ، برای مراجع یاد شده ، ارسال شود .

۶- اسناد مدارک این دستور العمل ، قابل استناد در پیمانها نیست و درج آنها در اسناد مدارک پیمانها مجاز نمی باشد .

۷- در کارهایی دارای قیمت پایه هستند ، دستگاه اجرایی نتایج درج شده در جدول های پیوست این دستور العمل را در مورد پیشنهادی که مناسب تشخیص می هد به دفتر امور فنی و تدوین معیارهای سازمان برنامه و بودجه ارسال می نماید .

۸- این دستور العمل در کارهای زیر کاربرد دارد

۸-۱ کارهایی که دارای فهرست بهای واحد پایه هستند

۸-۲ کارهایی که فهرست بهای واحد پایه ندارند و فهرست بهای واحد تهیه شده برای آنها ، مشابه فهرستهای پایه دارای فصل بندی است .

۹- اجرای این دستور العمل برای کارهایی که به روش ترک مناقصه ارجاع می شوند نیز الزامی است

 

نوع فایل : اکسل

حجم فایل : ۱۲ کیلو بایت

بهای فایل : ۷۵۰تومان

RIAL 7,500 – خرید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *